Regulamin

 • 1. Podstawowe definicje
  • 1.1. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem www.studencior.pl – umożliwiający publikowanie i przeglądanie ogłoszeń.
  • 1.2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca zaciągać zobowiązania we własnym imieniu korzystająca z Serwisu
  • 1.3. Konto – przestrzeń w Serwisie dostępna dla zalogowanych Użytkowników, za pomocą którego Użytkownicy mogą zarządzać swoimi danymi.
  • 1.4. Ogłoszenie – podstrona Serwisu udostępniona Użytkownikowi na której może on publikować treści oraz zdjęcia, spełniające warunki niniejszego regulaminu.
  • 1.5. Administrator – firma ZAKI Krzysztof Zakrzewski, posiadająca swoją siedzibę pod adresem ul. Orzeszkowej 16, 89-500 Tuchola, NIP: 561-155-83-20, Regon: 340305147 - będąca właścicielem Serwisu
 • 2. Postanowienia ogólne
  • 2.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu. Regulamin formułuje prawa i obowiązki zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Serwisu oraz Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
  • 2.2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzeganiem.
 • 3. Prawa autorskie
  • 3.1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora Serwisu oraz autorów poszczególnych ogłoszeń. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści i zdjęć w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
  • 3.2. Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem oraz szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem materiałów w Internecie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
  • 3.3. Warunkiem wykorzystania materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 4. Uczestnictwo i usługi oferowane w Serwisie
  • 4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
  • 4.2. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
  • 4.3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.
  • 4.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, niniejszego regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  • 4.5. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 • 5. Rejestracja w Serwisie
  • 5.1. Procedura rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwila rejestracji, na czas nieokreślony.
  • 5.2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwego adresu e-mail.
  • 5.3. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta oraz kliknięcia w link aktywacyjny, który Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail.
  • 5.4. Po zweryfikowaniu poprawności adresu e-mail należy wybrać typ Konta. W przypadku wyboru Konta innego niż Konto Standardowe, następuje weryfikacja Konta przez Administratora. Dopiero po zweryfikowaniu Konta, możliwe jest pełne korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Jeżeli Konto nie przejdzie weryfikacji, zostanie usunięte. O tym, czy weryfikacja przeszła pomyślnie, czy też nie, Użytkownik zostanie poinformowany mailowo.
  • 5.5. Do danego adresu e-mail przypisane może być tylko jedno Konto w Serwisie.
  • 5.6. Login musi składać się z minimum 3 i maksymalnie 30 znaków, może zawierać tylko liczby oraz małe litery (mogą być użyte polskie znaki). Login nie może zawierać takich słów, jak: administrator, admin, moderator, studencior.
  • 5.7. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Hasło może się składać wyłącznie z wielkich liter, małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych: @, ?, !, +, =, %, *, -, _.
  • 5.8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz za wybór nazwy Użytkownika (login) i hasła, w tym także odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem nazwy Użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.
  • 5.9. Użytkownik nie może zmienić swojego adresu e-mail, loginu oraz typu Konta. Wybór typu Konta jest jednorazowy. W przypadku błędnie wybranego typu Konta, zmiana jest możliwa tylko przez Administratora Serwisu, z którym należy się skontaktować przez formularz kontaktowy.
  • 5.10. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1, stanowiącą jego integralną część.
 • 6. Ogłoszenia
  • 6.1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga posiadania Konta w Serwisie.
  • 6.2. Czas ważności ogłoszenia oraz ilość zdjęć przypisanych do Ogłoszenia zależy od wybranego pakietu przy dodawaniu Ogłoszenia.
  • 6.3. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim i musi nawiązywać do usług, jakie świadczy Serwis.
  • 6.4. Zabrania się umieszczania na stronie Serwisu treści dotyczących sprzedaży i reklamy przedmiotów zakazanych, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 2.
  • 6.5. W treści Ogłoszenia oraz w jego opisie i dołączonych zdjęciach, Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, a treść Ogłoszenia nie może zawierać: tekstów o charakterze reklamowym, spamu, słów obraźliwych, wulgaryzmów lub innych zwrotów naruszających dobre obyczaje.
  • 6.6. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za jego prawdziwość i rzetelność.
  • 6.7. Jeśli Ogłoszenie będzie zawierało niedozwolone treści, Administrator zastrzega, że tego typu Ogłoszenia zostaną usunięte.
 • 7. Płatności
  • 7.1. Publikowanie niektórych Ogłoszeń w serwisie jest płatne. Zależy to od kategorii ogłoszeń jak i od rodzaju wybranego pakietu.
  • 7.2. W Serwisie wprowadzona została lokalna waluta jaką jest „moneta”.
  • 7.3. Koszt zakupu pojedynczej monety wynosi 1zł +VAT 23% (1,23zł brutto).
  • 7.4. Płatności w Serwisie odbywają się 3 kanałami:
   • 7.4.1. poprzez wysłanie SMSa (bezpośrednio przy dodawaniu ogłoszenia)
   • 7.4.2. zasilenie konta poprzez szybkie płatności (zasilenie Konta monetami)
   • 7.4.3. tradycyjny przelew na konto bankowe (zasilenie Konta monetami)
  • 7.5. Wysokość opłat obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń opisana jest poniżej w formie tabeli:
   Korepetycje
   Ważność 90 dni 180 dni 360 dni
   Liczba zdjęć 0 0 1
   Promowane NIE NIE TAK
   Darmowy 9 monet 20 monet
   SMS – 9 zł + VAT
   Mieszkania
   Szukam*
   Ważność 14 dni 28 dni 28 dni
   Liczba zdjęć 5 10 15
   Promowane NIE NIE TAK
   Darmowy 2 monety 6 monet
   SMS – 2 zł + VAT SMS – 6 zł + VAT
   Praca
   Ważność 14 dni 28 dni 28 dni
   Liczba zdjęć (logo) 0 0 0
   Promowane NIE NIE TAK
   10 monet 20 monet 40 monet
   * Do kategorii Szukam jest przydzielona tylko jeden pakiet - Darmowy.
  • 7.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian do wyżej wymienionych pakietów, np. w celu zorganizowania promocji itp.
  • 7.7. Przy zakupie większej ilości monet, koszt jednostkowej monety spada. Tabela przedstawiająca liczbę dodatkowych monet przy ich zakupie:
   Liczba zakupionych monet Dodatkowa ilość monet która zostanie przydzielona do Konta podczas zakupu monet:
   0-100 0,00%
   101-500 10,00%
   501-1000 15,00%
   1001> 20,00%
   Liczbę monet zaokrągla się w górę od 0,5, np.:
   - wybierając 200 monet otrzymujemy dodatkowo 20 monet (200*10%=20)
   - wybierając 105 monet otrzymujemy dodatkowo 11 monet (105*10%=10,5)
   - wybierając 502 monety otrzymujemy dodatkowo 75 monet (502*15%=75,3)
  • 7.8. Usługa SMS
   • 7.8.1. Płatność za pomocą SMSa Premium dostępna jest w momencie dodawania ogłoszenia.
   • 7.8.2. Skorzystanie z usługi możliwe jest po jej opłaceniu, tzn. wysłaniu SMS o określonej treści na wskazany numer, a następnie wpisaniu kodu w określonym miejscu na stronie Serwisu, który zostanie wysłany w SMSie zwrotnym.
   • 7.8.3. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem, uprawnia do uzyskania kodu dostępowego.
 • 8. Odpowiedzialność
  • 8.1. Zabrania się działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe.
  • 8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem.
  • 8.3. Administrator nie odpowiada za:
   - brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia
   - realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia
   - działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych
   - jakość lub legalność oferowanych towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  • 8.4. Administrator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzi Administratorowi.
  • 8.5. Administrator może umieścić w dowolnym miejscu na stronie z Ogłoszeniem różnego rodzaju komunikaty, reklamy itp. z zastrzeżeniem, by nie zakłócały one szaty graficznej i treści Ogłoszenia Użytkownika.
 • 9. Dane osobowe
  • 9.1. Wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie Użytkownik ma prawo do edycji oraz usunięcia swojego Konta.
  • 9.2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: - Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
   - Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu Studencior.pl
   - Dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
   - Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, przez Administratora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
   - Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych jak i treści reklamowych od Administratora Serwisu, korzystając z wiadomości email.
 • 10. Odstąpienie od umowy
  • 10.1. Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta z Serwisu. Dane Użytkowników, po usunięciu konta, będą przechowywane w bazie danych serwera jeszcze przez jakiś czas, po czym zostaną trwale usunięte.
  • 10.2. Przy usunięciu konta wszystkie aktywne ogłoszenia użytkownika oraz wiadomości zostaną usunięte.
  • 10.3. Usuwając konto niewykorzystane monety nie podlegają zwrotowi.
 • 11. Przerwy w funkcjonowaniu serwisu
  • 11.1. Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania Serwisu. Przed planowaną przerwą Użytkownicy zostaną o tym poinformowani na stronie Serwisu.
 • 12. Postępowanie reklamacyjne
  • 12.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu Studencior.pl Reklamację należy zgłosić do Administratora wypełniając formularz w zakładce „Kontakt”.
  • 12.2. Informacja dotycząca reklamacji powinna zawierać adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  • 12.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w możliwie krótkim terminie od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, który przesłał Użytkownik lub na inny wskazany przez Użytkownika adres.
  • 12.4. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
  • 12.5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu naprawy nieprawidłowości funkcjonowania konta.
 • 13. Postanowienia końcowe
  • 13.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy prawa polskiego.
  • 13.2. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Administrator poinformuje o tym wszystkich Użytkowników publikując go na łamach Serwisu.
  • 13.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na łamach Serwisu.

 • Załącznik nr 1
  Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w ramach Serwisu Studencior.pl
 • 1. Informacje ogólne
  • 1.1. Obszarem przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu internetowego Studencior.pl jest siedziba firmy prowadzonej pod nazwą ZAKI Krzysztof Zakrzewski, mieszczącą się przy ulicy Orzeszkowej 16, 89-500 Tuchola.
  • 1.2. Celem polityki bezpieczeństwa danych osobowych jest zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez firmę ZAKI rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom trzecim, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną.
  • 1.3. W ramach Serwisu internetowego Studencior.pl przetwarzane są informacje służące do prowadzenia procesów rejestracyjnych i ewidencyjnych przez Administratora i osoby posiadające Konto w Serwisie. Informacje te są przetwarzane i składowane w postaci elektronicznej.
 • 2. Podstawowe pojęcia, definicje
  Polityka bezpieczeństwa - to dokument opisujący pewne założenia przyjęte w firmie dotyczące zabezpieczenia informacji, w tym przede wszystkim:
  - uniemożliwienie dostępu do danych osobom do tego nieupoważnionym
  - uniknięcie nieautoryzowanych zmian w danych
  - zapewnienie dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez użytkownika
  - zapewnienie przechowywania pełnej historii dostępu do danych, wraz z informacją kto taki dostęp uzyskał

  Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Danymi osobowymi będą zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, wystarczające do jej ustalenia.
  Serwis – witryna internetowa Studencior.pl
  Administrator – Administratorem Serwisu www.Studencior.pl jest firma ZAKI Krzysztof Zakrzewski, ul. Orzeszkowej 16, 89-500 Tuchola, NIP: 561-155-83-20, Regon: 340305147
  Użytkownik – zarejestrowana w serwisie osoba, posiadająca delegowane uprawnienia Administratora do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach korzystania z serwisu.
  Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie
  Przetwarzanie danych osobowych - gromadzenie, utrwalanie przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, zwłaszcza w systemach informatycznych,
  System informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
  Zabezpieczenie systemu informatycznego - wdrożenie stosowanych środków administracyjnych, technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych a także ich utratą.
 • 3. Bezpieczeństwo informacji
  • 3.1. Środki zabezpieczeń danych osobowych - zabezpieczenia informatyczne
   - zabezpieczenia organizacyjne, do których zalicza się Administratora oraz osoby posiadające Konto w Serwisie
  • 3.2. Obowiązki Administratora:
   Obowiązkiem Administratora jest przestrzeganie wszystkich przepisów ustawy o ochronie danych, w szczególności poprzez: - określanie indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
   - umożliwienie osobom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
   - wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa
   - nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe
   - tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających spełnienie wymogów wynikających z obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych
   - określanie, które osoby i na jakich prawach mają dostęp do danych informacji
   - nadzorowanie pod względem stosowania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez osób posiadających konto w Serwisie
  • 3.3. Organizacja pracy przy przetwarzaniu danych osobowych i zasady przetwarzania: - przetwarzać dane osobowe mogą jedynie Administrator, osoby posiadające konto w Serwisie oraz osoby, których dane dotyczą.
   - w czasie przetwarzania danych osobowych, Administrator lub osoba posiadająca konto w Serwisie powinien dbać o ich właściwe zabezpieczenie przed możliwością wglądu, bądź zmiany przez osoby do tego celu nieupoważnione
   - po zakończeniu przetwarzania danych Administrator lub osoba posiadająca konto w Serwisie powinien w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane osobowe przed możliwością dostępu do nich osób nieupoważnionych;
   - osoby posiadające konto w Serwisie przetwarzający dane osobowe są bezpośrednio nadzorowani przez Administratora
   - zmiany oprogramowania, aktualizacji oprogramowania oraz jego zabezpieczenia antywirusowe i sieciowe dokonuje Administrator
  • 3.4. Urządzenia podlegające ochronie: - sprzęt komputerowy
   - serwer
   - oprogramowanie
   - kody źródłowe, programy użytkowe, systemy operacyjne, narzędzia wspomagające i programy komunikacyjne
   - dane zapisane na dyskach oraz dane podlegające przetwarzaniu w systemie
   - hasła użytkowników
   - pliki dziennych operacji systemowych i baz danych, kopie zapasowe i archiwa
   - użytkownicy i administratorzy, którzy obsługują i używają system
  • 3.5. W systemie informatycznym obowiązują zabezpieczenia na poziomie wysokim, określonym przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenia zapewnia właściciel domeny.
  • 3.6. Hasła
   Przyjmuje się, że podstawowym i najważniejszym zastosowanym środkiem zabezpieczenia danych osobowych będą hasła dostępu do systemu, zapisywane w formie zaszyfrowanej. Powinny składać się z minimum 8 znaków. Powinny zawierać minimum 1 liczbę, 1 małą i 1 wielką literę.
  • 3.7. Odpowiedzialność pracowników za dane poufne
   Każdy pracownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy danych poufnych, do których dostęp został mu powierzony.
 • 4. Bezpieczeństwo urządzeń
  Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych należy przechowywać w bezpieczny i nadzorowany sposób. Urządzenia mobilne takie jak np. komputery przenośne, urządzenia PDA, telefony komórkowe nie powinny być pozostawiane bez opieki jeżeli nie są zastosowane odpowiednie środki ochrony.
 • 5. Archiwizowanie informacji
  Do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej służą indywidualne systemy archiwizowania dla poszczególnych systemów informatycznych. Archiwizację dokumentów zawierających dane osobowe prowadzi się na właściwie zabezpieczonych nośnikach informatycznych lub tradycyjnych. Dane zbędne dla prowadzonych spraw są natychmiast niszczone poprzez działania fizyczne i informatyczne uniemożliwiające ich odczytanie.

 • Załącznik nr 2
  Zabronione jest wystawianie w ramach oferowanych usług następujących przedmiotów, tzw. przedmiotów zakazanych, do których zalicza się:
 • 1. Przedmioty zawierające rażące treści pornograficzne.
 • 2. Gadżety erotyczne.
 • 3. Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)
 • 4. Przedmioty matrymonialne i towarzyskie
 • 5. Przedmioty, które naruszają prawa autorskie/własność intelektualną (muzyka, filmy, oprogramowanie itp.).
 • 6. Przedmioty, którymi obrót jest prawnie zakazany.
 • 7. Przedmioty pochodzące z przestępstwa .
 • 8. Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne.
 • 9. Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające, napoje alkoholowe.
 • 10. Wyroby tytoniowe.
 • 11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza.
 • 12. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 • 13. Organy ludzkie lub zwierzęce.
 • 14. Adresy stron internetowych, informacje i porady, które nie mają charakteru usługowego.
 • 15. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami.
 • 16. Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail).
 • 17. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane.
 • 18. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
 • 19. Karty telewizyjnych platform cyfrowych, m.in.: NC+ i Polsat Cyfrowy oraz dekodery, które są własnością wcześniej wymienionych podmiotów.
 • 20. Oprogramowania w wersji testowej, freeware, shareware.
 • 21. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac.
 • 22. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
 • 23. Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji oraz miotacze gazu.
 • 24. Złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i złomu.
 • 25. Inne, zakazane przepisami prawa polskiego i międzynarodowego.